Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

Art. 39.

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 40.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
      1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
      2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu
      3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów – uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39.

 

 

Na podstawie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 )

 

Organizatorzy

Partner merytoryczny

@ 2019 Copyright Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.