Świadomy pacjent

Świadomy pacjent

Świadomy pacjent    Diagnoza – rak, często jest szokiem. Aby oswoić się z chorobą powinnaś szukać wiedzy na jej temat we wszystkich dostępnych źródłach i dzielić się nią z lekarzem, być świadomym pacjentem. Pacjent świadomy to pacjent, który czuwa nad swoim...
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji                                                                                   Art. 13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z...
Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej  Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz...
Prawo do informacji

Prawo do informacji

Prawo do informacji  Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie...
Prawo do opieki duszpasterskiej

Prawo do opieki duszpasterskiej

Prawo do opieki duszpasterskiej  Art. 36. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art....