Prawa pacjenta

Świadomy pacjent

Diagnoza – rak, często jest szokiem. Aby oswoić się z chorobą powinnaś szukać wiedzy na jej temat we wszystkich dostępnych źródłach i dzielić się nią z lekarzem, być świadomym pacjentem.

Pacjent świadomy to pacjent, który czuwa nad swoim procesem leczenia i stale aktualizuje wiedzę na temat swojej choroby. To także pacjent, który zna swoje obowiązki i przysługujące mu prawa.

Dzięki znajomości przysługujących Ci praw zyskasz poczucie większego wpływu na własne zdrowie.
Zasadami regulującymi Twoje prawa jest Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na podstawie Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta można przyjąć następujące prawa pacjenta:

     • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
     • Prawo do informacji
     • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
     • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
     • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
     • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
     • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
     • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
     • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
     • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
      • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Masz możliwość działania! Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Podaj w nim następujące informacje:

      • swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ciebie również dane osobowe pacjenta, którego prawa mogły zostać naruszone oraz prześlij upoważnienie do działania w imieniu tej osoby), 
      • nazwę podmiotu leczniczego, którego sprawa dotyczy, 
      • opis zaistniałej sytuacji,
      • podpis osoby, która składa wniosek.

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl, poprzez platformę ePUAP albo faxem: (22) 532 82 31.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego znajdziesz na stronie internetowej

http://www.rpp.gov.pl/kontakt/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego/

Organizatorzy
Partner merytoryczny